Matematică: Programă 2021 Evaluare Națională

Programă Evaluare Națională cls. V – VII

ALGEBRĂ

Numere naturale

 • Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal; şirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor naturale;  probleme de estimare
 • Adunarea numerelor     naturale; proprietăţi.
 • Scăderea numerelor naturale
 • Înmulţirea numerelor    naturale; proprietăţi. Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural; compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent
 • Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră
 • Împărţirea cu rest a numerelor naturale
 • Ordinea efectuării operaţiilor
 • Noţiunea de divizor; noţiunea de multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5
 • Media aritmetică a două numere naturale, cu rezultat număr natural
 • Ecuaţii şi inecuaţii în mulţimea numerelor naturale
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi al inecuaţiilor şi probleme de organizarea datelor

Mulţimi

 • Mulţimi:descriere şi notaţii; element, relaţia dintre element şi mulţime (relaţia de apartenenţă)
 • Relaţia între două mulţimi (relaţia de incluziune); submulţime
 • Mulţimile N şi N*
 • Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune, diferenţă
 • Exemple de mulţimi finite; exemple de mulţimi infinite

Numere raţionale mai mari sau egale cu 0; Q+
Fracţii ordinare

 • Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare
 • Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; procent
 • Fracţii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor
 • Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare care au acelaşi numitor
 • Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare

Fracţii zecimale

 • Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară
 • Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule
 • Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule
 • Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite
 • Împărţireaa două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală. Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală. Periodicitate
 • Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite
 • Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară
 • Ordinea efectuării operaţiilor
 • Media aritmetică a două fracţii zecimale finite
 • Ecuaţii şi inecuaţii; probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

Mulţimea numerelor naturale

 • Operaţii cu numere naturale; reguli de calcul cuputeri
 • Divizor, multiplu. Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, 9
 • Numere prime şi numere compuse
 • Descompunerea numerelor naturale în produsde puteri de numere prime
 • Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N
 • Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c.; numere prime între ele
 • Multipli comuni a două sau mai multor numerenaturale; c.m.m.m.c.; relaţia dintre c.m.m.d.c.şi c.m.m.m.c.
 • Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea

Mulţimea numerelor raţionale pozitive

 • Fracţii echivalente; fracţie ireductibilă; noţiunea de număr raţional; forme de scriere a unui număr raţional; N ⊂ Q
 • Adunarea numerelor raţionale pozitive; scăderea numerelor raţionale pozitive
 • Înmulţirea numerelor raţionale positive
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr raţional pozitiv; reguli de calcul cu puteri
 • Împărţirea numerelor raţionale pozitive
 • Ordinea efectuării operaţiilor cu numere raţionale pozitive
 • Media aritmetică ponderată a unor numere raţionale pozitive
 • Ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale pozitive
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

Rapoarte şi proporţii

 • Rapoarte;procente; probleme în care intervin procente
 • Proporţii; proprietatea fundamentală a proporţiilor, aflarea unui termen necunoscut dintr-oproporţie
 • Proporţii derivate
 • Mărimi direct proporţionale; regula de trei simplă
 • Mărimi invers proporţionale; regula de trei simplă
 • Elemente de organizarea datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabilităţi

Numere întregi

 • Mulţimea numerelor întregi Z ; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor; valoare absolută (modulul); compararea şi ordonarea numerelor întregi
 • Adunarea numerelor întregi;  proprietăţi
 • Scăderea numerelor întregi
 • Înmulţirea numerelor întregi;  proprietăţi; mulţimea multiplilor unui număr întreg
 • Împărţirea numerelor întregi când  deîmpărţitul este multiplu al împărţitorului; mulţimea divizorilor unui număr întreg
 • Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural; reguli de calcul cu puteri
 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
 • Ecuaţii în Z ; inecuaţii în Z
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

Mulţimea numerelor raţionale

 • Mulţimea numerelor  raţionale Q; reprezentarea  numerelor raţionale pe axa numerelor, opusul unui număr raţional; valoarea absolută (modulul); N⊂Z⊂Q
 • Operaţii cu numere raţionale, proprietăţi
 • Compararea şi ordonarea numerelor raţionale
 • Ordinea                efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
 • Ecuaţia de forma ax+b=0, cu a ∈ Q* ,b ∈ Q
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

Mulţimea numerelor reale

 • Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect
 • Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural; aproximări
 • Exemple de numere iraţionale; mulţimea numerelor reale, R; modulul unui număr real: definiţie, proprietăţi; compararea şi ordonarea numerelor reale; reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări; N⊂Z⊂Q⊂R
 • Reguli de calcul cu radicali: scoaterea factorilor de sub radical, introducerea factorilor sub radical,            Scoaterea factorilor de sub radical, introducerea factorilor sub radical
 • Operaţii cu numere reale (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere, raţionalizarea numitorului de forma Raţionalizarea numitorului de forma a radical din b)
 • Media geometrică a două numere reale pozitive

Ecuaţii şi inecuaţii

 • Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în mulţimea numerelor reale
 • Ecuaţii de forma ax+b=0, a,b ∈ R ; mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente
 • Proprietăţi ale relaţiei de inegalitate „ ≤ ” pe mulţimea numerelor reale
 • Inecuaţii de forma ax+b>0, (<, ≤, ≥), a, b ∈ R, cu x în Z
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi inecuaţiilor

Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 • Ecuaţii de forma ax+b=0, unde a şi b sunt numere reale
 • Ecuaţii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0 , b ≠ 0
 • Sisteme de ecuaţii de forma Sisteme de ecuaţii unde  a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituţiei şi/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii
 

GEOMETRIE

Elemente de geometrie şi unităţi de măsură

 • Dreapta, segmentul de dreaptă, măsurarea unui segment de dreaptă
 • Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin descriere şi desen; recunoaşterea elementelor lor: laturi, unghiuri, diagonale, centrul şi raza cercului
 • Simetria, axa de simetrie              şi translaţia:prezentare intuitivă, exemplificare în triunghi, cerc, patrulater
 • Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare prin desen şi desfăşurare; recunoaşterea elementelor: vârfuri, muchii, feţe
 • Unităţi de măsură pentru lungime; perimetre; transformări
 • Unităţi de măsură pentru arie; aria pătratului şi a dreptunghiului; transformări
 • Unităţi de măsură pentru volum; volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări
 • Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări
 • Unităţi de măsură pentru masă; transformări
 • Unităţi de măsură pentru timp; transformări
 • Unităţi monetare; transformări

Dreapta

 • Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment  (descriere, reprezentare, notaţii)
 • Poziţiile relative ale unui punct faţă de odreaptă; puncte coliniare; “prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una” (introducerea noţiunilor de:axiomă, teoremă directă, ipoteză, concluzie, demonstraţie, teoremă reciprocă)
 • Poziţiile relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele
 • Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment
 • Segmente congruente; mijlocul unui segment;
 • Simetricul unui punct faţă de un punct; construcţia unui segment congruent cu un segment dat

Unghiuri

 • Definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi; unghi nul, unghi cu laturile în prelungire
 • Măsurarea unghiurilor cu raportorul; unghiuri congruente; unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz
 • Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale. Unghiuri suplementare, unghiuri complementare
 • Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi
 • Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor; unghiuri formate în jurul unui punct, suma măsurilor lor

Congruenţa triunghiurilor

 • Triunghi: definiţie, elemente; clasificarea triunghiurilor;  perimetrul triunghiului
 • Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, LLL. Congruenţa triunghiurilor oarecare: criterii de congruenţă a triunghiurilor: LUL, ULU,  LLL
 • Metoda triunghiurilor congruente

Perpendicularitate

 • Drepte perpendiculare (definiţie, notaţie, construcţie cu echerul); oblice; distanţa de la un punct la o dreaptă. Înălţimea în triunghi(definiţie, desen). Concurenţa înălţimilor într-un triunghi (fără demonstraţie)
 • Criteriile de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice: IC, IU, CC, CU
 • Aria triunghiului (intuitiv pe reţele de pătrate)
 • Mediatoarea unui segment; proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui segment; construcţia mediatoarei unui segment cu rigla şi compasul; concurenţa mediatoarelor laturilor unui triunghi; simetria faţă de o dreaptă
 • Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi; construcţia bisectoarei unui unghi cu rigla şi compasul; concurenţa bisectoarelor unghiurilor unui triunghi

Paralelism

 • Drepte paralele (definiţie, notaţie); construirea dreptelor paralele (prin translaţie); axioma paralelelor
 • Criterii de paralelism (unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă)

Proprietăţi ale triunghiurilor

 • Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; unghi exterior unui triunghi, teorema unghiului exterior
 • Mediana în triunghi; concurenţa medianelor unui triunghi (fără demonstraţie)
 • Proprietăţi ale triunghiului isoscel (unghiuri, linii importante, simetrie)
 • Proprietăţi ale triunghiului echilateral (unghiuri, linii importante, simetrie)
 • Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic (cateta opusă unghiului de 30º , mediana corespunzătoare ipotenuzei – teoreme directe şi reciproce)

Patrulatere

 • Patrulater convex (definiţie, desen)
 • Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex
 • Paralelogram; proprietăţi
 • Paralelograme particulare: dreptunghi, romb şi pătrat; proprietăţi
 • Trapez, clasificare; trapez isoscel, proprietăţi
 • Arii (triunghiuri, patrulatere)

Asemănarea triunghiurilor

 • Segmente proporţionale
 • Teorema paralelelor echidistante. Împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu numere (segmente) date. Teorema lui Thales (fără demonstraţie). Teorema reciprocă a teoremei lui Thales
 • Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi. Centrul de greutate al unui triunghi
 • Linia mijlocie în trapez; proprietăţi
 • Triunghiuri asemenea
 • Criterii de asemănare a triunghiurilor
 • Teorema fundamentală a asemănării

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

 • Proiecţii ortogonale pe o dreaptă
 • Teorema înălţimii
 • Teorema catetei
 • Teorema lui Pitagora; teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora
 • Noţiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta şi cotangenta unui unghi ascuţit
 • Rezolvarea triunghiului dreptunghic

Cercul

 • Cercul: definiţie; elemente în cerc: centru, rază, coardă, diametru, arc; interior, exterior; discul
 • Unghi la centru; măsura arcelor; arce congruente
 • Coarde şi arce în cerc (la arce congruente corespund coarde congruente, şi reciproc; proprietatea diametrului perpendicular pe o coardă; proprietatea arcelor cuprinse între coarde paralele; proprietatea coardelor egal depărtate de centru)
  • Unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc
  • Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un cerc; tangente dintr-un punct exterior la un cerc; triunghi circumscris unui cerc
  • Poligoane regulate: definiţie, desen
  • Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru) în următoarele poligoane regulate: triunghi echilateral, pătrat, hexagon regulat
  • Lungimea cercului şi aria discului

Programă cls. a VIII a

ALGEBRĂ

Calcul algebric

 • Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere, reducerea termenilor asemenea
 • Formule de calcul prescurtatFormule de calcul prescurtat, unde a,b ∈ R
 • Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în R
 • Ecuaţia de forma x2 =a , unde a ∈ Q+

Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 • Ecuaţia de forma ax2 + bx + c = 0 , unde a,b,c sunt numere reale, a ≠ 0
 • Inecuaţii de forma ax+b > 0, (≥,<, ≤) unde a şi b sunt numere reale

 

Numere reale

 • N⊂Z⊂Q⊂R.  Reprezentarea numerelor  reale  pe axa numerelor prin aproximări. Modulul unui număr real. Intervale de numere reale
 • Operaţii cu numere reale; raţionalizarea numitorului de forma Raţionalizarea numitorului de forma a radical din b sau Raţionalizarea numitorului de forma a plus / minus radical din b, a, b ∈ N*
 • Calcule cu numere reale reprezentate prin litere; formule de calcul prescurtat:
 •  Formule de calcul prescurtat
 • Descompuneri în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)
 • Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operaţii cu acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere)

Funcţii

 • Noţiunea de funcţie
 • Funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu ajutorul unor diagrame,tabele,formule; graficul unei funcţii, reprezentarea geometrică a graficului
 • Funcţii de tipul f : A →R , f(x)=ax+b, a, b ∈ R, unde A=R  sau o mulţime finită; reprezentarea geometrică a graficului funcţiei f ; interpretare geometrică

GEOMETRIE

Relaţii între puncte, drepte şi plane

 • Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi de notaţie
 • Determinarea dreptei; determinarea planului
 • Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul
 • Prisma: descriere şi reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul
 • Poziţii relative a două drepte în spaţiu; relaţia de paralelism în spaţiu
 • Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstraţie); unghiul a două drepte în spaţiu; drepte perpendiculare
 • Poziţii relative ale unei drepte faţă de un plan; dreapta perpendiculară pe un plan; distanţa de la un punct la un plan (descriere şi reprezentare);  înălţimea piramidei (descriere şi reprezentare)
 • Poziţii relative a două plane; plane paralele; distanţa dintre două plane paralele (descriere şi reprezentare); înălţimea prismei (descriere şi reprezentare); secţiuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate
 • Trunchiul de piramidă: descriere şi reprezentare

Proiecţii ortogonale pe un plan

 • Proiecţii de puncte, de segmente de dreaptă şi de drepte pe un plan
 • Unghiul dintre o dreaptă şi un plan; lungimea proiecţiei unui segment
 • Teorema celor trei perpendiculare; calculul distanţei de la un punct la o dreaptă; calculul distanţei de la un punct la un plan; calculul distanţei dintre două plane paralele
 • Unghi diedru; unghi plan corespunzător diedrului; unghiul dintre două plane; plane perpendiculare
 • Calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor studiate.

Calcularea de arii şi volume

 • Paralelipipedul dreptunghic, cubul: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
 • Prisma dreaptă cu baza: triunghi echilateral, pătrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
 • Piramida triunghiulară regulată, tetraedrul regulat, piramida patrulateră regulată, piramida hexagonală regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
 • Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată, trunchiul de piramidă patrulateră regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, ariatotală, volum
 • Cilindrul circular drept, conul circular drept, trunchiul de con circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul.
 • Sfera: descriere, aria, volumul